24 სექტემბერი 2017,   19:57
ვრცლად
   არჩევნები 2017

არჩევნები 2017

წინასაარჩევნო რეკლამის განაწილების წესები_გაშვების პირობები_ტექნიკური სტანდარტები დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ამ ბმულზე 

კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტების სია ცესკოს მონაცემები 01.09.2017 მდგომარეობით, იხილეთ ამ ბმულზე 

_________________________________________________________________________________

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტებისთვის:

 
საარჩევნო კოდექსის თანახმად, უფასო წინასაარჩევნო რეკლამებისთვის კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტებისთვის გამოყოფილი დრო არის ყოველ 3 საათში 7.5 წუთი (450 წამი) მაგრამ არა უმეტეს 90 წამი ერთ სუბიექტზე. აღნიშნული დროის გადანაწილება უნდა მოხდეს თანაბრად და არადისკრიმინაციულად. შესაბამისად, თითოეულ მომმართველ სუბიექტს  დაეთმობა მომართვის დროის მომენტისთვის არსებული რესურსის შესაბამისი დრო, მომმართველი სუბიექტების რაოდენობის მიხედვით, განაწილებული ყველაზე თანაბრად. 
 
ვინაიდან მთლიანი დრო (7.5 წუთი/450 წამი) უნდა დაიყოს თანაბრად და არადისკრიმინაციულად, შესაძლოა მომმართველმა სუბიექტებმა ვერ აითვისონ სრული 90 წამი.  მაგალითისთვის, 2017 წლის 9 სექტემბრის მდგომარეობით დაგეგმილ საეთერო ბადეში განთავსებულია 10 სუბიექტის უფასო პოლიტიკური რეკლამა, ე.ი თითოეულ სუბიექტისთვის განკუთვნილი დრო არის 45 წამი (450 / 10 =45)
 
კვალიფიციურ საარჩევნო სუბიექტების მომართვიანობის მატების შესაბამისად, საერთო სარეკლამო დროის თანაბრად და არადისკრიმინაციულად გადანაწილების პრინციპის დაცვით, კლებულობს თითოეული კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტისთვის განკუთვნილი უფასო სარეკლამო დრო. 
 
შესაბამისად, არხი რეკომენდაციას აძლევს ყველა კვალიფიციურ საარჩევნო სუბიექტს, რომ მათი კუთვნილი დროის მაქსიმალურად ეფექტურად ათვისების მიზნით, წარმოადგინონ ისეთი ქრონომეტრაჟის კლიპები (მაგალითად, 5, 10, 15, 20, 25, 30), რომელიც ეფექტურად და ადვილად იქნება ათვისებადი მოცემული მომენტისთვის არსებული რესურსის ფარგლებში.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია, 28 აგვისტო - 4 სექტმბერი - დეტალურად იხილეთ ამ ბმულზე 

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 4.09.2017_11.09.2017 დეტალურად იხილეთ ამ ბმულზე 

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია _ 08.09.2017_დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ამ ბმულზე 

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია_18.09.2017_25.09.2017 დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ამ ბმულზე 

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია_25.09.2017_02.10.2017 დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ამ ბმულზე